شناسایی و ارزیابی اهداف تهدیدکننده و اولویت‏ بندی آن‏ها در حملات منطقه‌ای، فرامنطقه‏ ای و ائتلافی در سامانه‏ های پدافند هوایی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (637.2 K)
نویسندگان
1moradianakbar110@gmail.com
2پژوهشگر
چکیده
از بدو تشکیل نیروهای نظامی در دنیا موضوع ارزیابی تهدید و شناسایی آن مورد توجه بوده است و اساس مدیریت جنگ بر اساس آن برنامه‏ ریزی شده است. هدف از انجام این پژوهش کاربردی کمک به بهبود تصمیم‏ گیری،کاهش بار مسولیت اپراتورهای زمینی، سرعت عمل، اولویت بندی هدف‏های تهدید کننده جهت درگیری و تخصیص سلاح بطور بهینه و همچنین ارائه یک راهکار عملی در زمان حمله ائتلافی و فرامنطقه‏ ای برای ساماته کنترل و فرماندهی بوده‏ است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی از شناسایی و ارزیابی معیارها و زیرمعیارها و همچنین گزینه‌های تهدیدکننده موردنظر اقدام به اولویت بندی آن‏ها نموده و بدین‌منظور در گام نخست به شناسایی و ارزیابی معیارها ازدیدگاه خبرگان حوزه پدافندهوایی پرداخته شده‏ است، درمرحله بعدی زیرمعیارها را شناسایی کرده و در ادامه کار گزینه‏های موردنظر که از جمله تهدید کننده‏های روز دنیا از دیدگاه دفاعی می‏باشند را شناسایی، و با استفاده ازتکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار مربوطه اقدام به اولویت‏بندی گزینه‏های موردنظر شده است. برای روایی از طرح پرسشنامه‏ها که توسط نخبگان این حوزه طراحی و تایید گردیده و برای پایایی از نرخ ناسازگاری(IR) که در نرم افزار مربوطه در نظر گرفته، استفاده شده‏ است.جامعه آماری این پژوهش 80 نفر از کارکنان عملیاتی در حوزه‌ی پدافند هوایی می‌باشد، که در این پژوهش پس از مصاحبه با ۲۰ نفر ازخبرگان و فرماندهان به داده‌های کامل دست یافته، و نمونه‌ی آماری این پژوهش ۲۰ نفر از خبرگان این حوزه است.
کلیدواژه ها