تراریخته؛ تهدیدی نوین با رویکرد جنگ بیوتروریسمی ، یا فرصتی زیست محیطی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (304 K)
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
تراریخته؛ تهدیدی نوین با رویکرد جنگ بیوتروریسمی ، یا فرصتی زیست محیطی
راحله مسکنی *
چکیده

محصولات تراریخته با دودهه حضور در بازارهای جهانی به عنوان فرصتی برای حل مشکلات جامعه جهانی از قبیل تأمین امنیت غذایی، پایداری تولید، خوراک دام، محصولات نساجی،کاهش قیمت محصولات غذایی و رفع بعضی چالش های زیست محیطی مثل استفاده از بقایای این محصولات برای جایگزینی سوخت های فسیلی مورد توجه بوده است. لیکن دستکاری ژنتیک به عنوان فناوری دوسویه، می تواند به عنوان سلاحی بیوتروریستی درجهت اغراض ضد بشری دشمنان بالقوه وگروه های تروریستی به عنوان تهدیدی نوین هم بازتعریف گردد. دغدغه ی فوق با امعان نظر به این چالش ها پژوهشگر را بر آن داشت به منظور ارزیابی تهدیدات بالقوه ناشی از پیشرفت در فناوری بیوتکنولوژی به خصوص در حوزه های ژنتیک اصلاح شده ارگانیسم ها وزیست شناسی مصنوعی باروش توصیفی- تحلیلی به بررسی ماهیت تراریخته بپردازد. لیکن سوال اصلی محقق در این واکاوی به این نکته بر می گردد که جنگ بیو تروریسمی علیه نسل بشری و خاصه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است؟ در این پژوهش به این سوال فرعی هم پاسخ داده شده است که کنش پدافند غیر عامل به جنگ احتمالی بیوتروریسمی چه می تواند باشد؟ با تحلیل یافته های علمی متقن و بازشناخت سازمان های حامی این فناوری این یافته ی مهم حاصل گشته است که تراریخته ها ذاتا قابلیت مخرب نداشته اما می تواند به عنوان ابزاری بیوتروریسمی قابلیت فعلیت یافتن جنگی نوین را داشته باشد و این موضوع با امعان نظر به واقعیت های تضاد منافع جبهه ی جهانی استکبار با رویکردهای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان جنگی بلند مدت شناخته شده است. در انتها با ارائه ی راهکاری عینی پیشنهاد گردیده که سازمان پدافند غیر عامل با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه های داخلی، دستیابی به فناوری دستکاری ژنتیکی را در ابعاد وسیع در دستور کار خود قرار داده و با بومی سازی تراریخته ها، دو حوزه ی پیشگیری از تهدیدات و فرصت سازی از مزیت های تراریخته ها را ارتقا بخشیده و منافع بنیادین ملی را بیش از بیش تامین نمایند.

واژه گان کلیدی :تراریخته ،پدافند غیرعامل ، بیوتروریست، تهدید
کلیدواژه ها