نقش سبک فرماندهی نظامی در عملیات تاثیرمحور علیه تهدیدات نوپای نظامی مطالعه موردی : قرارگاه های منطقه ای و قرارگاه های تاکتیکی لشکر نزاجا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (514 K)
نویسندگان
چکیده
هدف این پژوهش مطالعه موردی نقش سبک فرماندهی نظامی از دیدگاه امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی( تصمیم‌گیری، طرح‌ریزی وبرنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل و انگیزه و ابتکار) در عملیات تاثیر محور علیه تهدیدات نوپای نظامی می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل فرماندهان قرارگاه‌های منطقه‌ای نزاجا در سال 1397 می‌باشد. با توجه به اینکه تعداد قرارگاه‌های منطقه‌ای و تاکتیکی محدود می‌باشد لذا تعداد جامعه آماری با حجم نمونه برابر می‌باشد. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی سبک فرماندهی نظامی و عملیات تاثیر محور علیه تهدیدات نوپای نظامی استفاده شد. بررسی رابطه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملیات تاثیر محور علیه تهدیدات نوپای نظامی از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بعد از انجام آزمون فوق و در سطح معنی‌داری 5/0 صحت فرضیه‌های پژوهش مورد تائید قرار گرفت و مشخص شد که مولفه‌های سک فرماندهی نظامی در عملیات تاثیر محور تاثیر علیه تهدیدات نوپای نظامی مستقیم دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که مشخص شد مولفه‌ی تصمیم‌گیری سبک فرماندهی نظامی بیشترین تاثیر را بر عملیات تاثیر محور دارد. ( 366/0 (Beta=
تصمیم‌گیری در عملیات تاثیر محور علیه تهدیدات نوپای نظامی برای رده‌های عالی جنگ بسیار مشکل‌تر است چرا که در شرایط بحران محدودیت زمان، کمبود اطلاعات، محدودیت منابع و تهدیدات دشمن، تنگناهای سختی را ایجاد می کند مولفه‌ی مهمی که در امر تصمیم‌گیری فرماندهان بسیار مهم و تعیین کننده است نقش ارزش‌های فردی فرمانده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی توصیفی نگاشته شده تلاش دارد مفهوم عملیات تاثیر محور را با رویکرد نگاهی به جنگ‌های آینده در مقابله با کشورهای فرامنطقه‌ای به طور مشروح بیان نماید. از این رو طراحان نظامی طرح‌های جنگی تاثیر محوری علیه تهدیدات نوپای نظامی ارائه دهند که در شرایط محدود سیاسی بتوانند به نحوی موثر عمل کنند و هنگامی که از نیروهای نظامی استفاده می‌شود، استراتژی اتخاذ شده باید تاثیر محور و سرنوشت ساز و به گونه‌ای طراحی شده باشد که شرایط نهائی سیاسی بهتر از آنچه قبل از جنگ وجود داشت را پدید آورد.
کلیدواژه ها