موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1147-CCSU بررسی پیشرفت فناوری لیزر در سطح نیرو های مسلح بین الملل سید پویا هاشمی خاتون آبادی مقاله پذیرفته شده است
2 1164-CCSU بررسی تهدیدات زیستی آفلاتوکسین به عنوان جنک افزار بیولوژیک و روش های مقابله با آن روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
3 1124-CCSU بررسی راهکارهای جلوگیری از حملات سایبری به زیرساخت‌های نفت و گاز در راستای تهدیدات اقتصادی علیرضا قلیزاده، محمد حسن زابلی مقاله پذیرفته شده است
4 1133-CCSU بررسی میزان تأثیر شبکه های ماهوار های بر آسیب های خانوادگی شهر فارسان در سال 1396 محمد باقری منش، الیاس امینی، هادی اسد بگی مقاله پذیرفته شده است
5 1137-CCSU بررسی نسل جدید مواد روانگردان و سلاح‌های غیر کشنده ‌شیمیایی روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
6 1163-CCSU بررسی نقش بند پایان به عنوان جنگ افزار بیولوژیک در توسعه بیوتروریسم روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
7 1108-CCSU بررسی نقش تنش های آبی بر امنیت ملی (مطالعه موردی تنش های مرزهای آبی همسایگان ایران) هادی شاکری، شهلا عبیری مقاله پذیرفته شده است
8 1162-CCSU تهدیدات بیولوژیک سم ریسین و راه های مقابله با آن روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
9 1159-CCSU تهدید های نوپدید در حوزه زیست محیطی (تراریخته) بهمن شجاعی کیا، سید پویا هاشمی خاتون آبادی مقاله پذیرفته شده است
10 1142-CCSU سناریوهای بکارگیری یگان‌های واکنش سریع در مقابله با گروهای مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری حمید حسن پور مقاله پذیرفته شده است
11 1144-CCSU مدیریت جامع ضایعات هسته ای در نبرد ناهمگون روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
12 1140-CCSU مروری بر مبانی سلاح های نژادی روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
13 1143-CCSU مقدمه ای بر پدافند زیستی و نقش آن در دکترین جنگ های ناهمطراز آینده روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
14 1131-CCSU ملی‌گرایی‌ جدید در خاورمیانه و پیامدهای آن، مورد: افغانستان ابراهیم رومینا مقاله پذیرفته شده است
15 1141-CCSU نانوتکنولوژی نظامی روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
16 1138-CCSU نقش دوسویه جو و انفجار هسته ای روح اله عبداللهی مقاله پذیرفته شده است
17 1115-CCSU هارپ؛ تهدیدی نوپدید در حوزۀ جنگ الکترونیک آیت اله اکبری، سید محمدمهدی قریشی، محمدجواد ابوالحسنی مقاله پذیرفته شده است
18 1152-CCSU واکاوی سناریوهای هیدروپلتیکی رودخانه‌های مرزی در بروز بحران‌های امنیتی (مطالعه موردی: کشور سوریه) سعید مددی، ذکریا کاظم پور مقاله پذیرفته شده است