صدور گواهی‌نامه
1397-08-22

قابل توجه نویسندگان مقاله در نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی نظامی:

گواهی مقالات پذیرفته شده از تاریخ97/10/01 صادر خواهد شد. بدیهی است کلیه مقالاتی که به صورت مشروط پذیرفته شده‌اند  می‌بایست اصلاحیه  مقاله توسط نویسنده مربوط انجام و مقاله اصلاح شده به آدرس پست الکترونیکی pazhoheshkade.dafoos@aja.ir   ارسال شود.

 با توجه به زمان‌بر بودن روند کار خواهشمند است از تماس با دبیرخانه و شماره های دیگر جدا خودداری فرمایید 

با تشکر