ارزیابی مقالات پایان یافت
1397-08-08

ارزیابی کلیه مقالات ارسالی به سایت همایش در روز دوشنبه هفتم آبان ماه پایان یافت و مقالات برتر انتخاب گردید. لذا از کلیه نویسندگانی که مقالات آنها برای ارائه انتخاب شده و برایشان ایمیل گردیده است، درخواست می‌گردد  بر اساس نمونه فرمت ارائه(آدرس در صفحه اصلی)،  فایل خود را  آماده و در روزهای نهم و دهم آبان ماه  برای ارائه به دانشگاه فرماندهی و ستاد مراجعه نمایند.لازم بذکر است نتایج حداکثر تا پایان روز چهارنشبه نهم آبان در سامانه درج خواهد گردید.