برگزاری دومین جلسه کمیته علمی
1397-04-03

دومین جلسه کمیته علمی با حضور اعضا کمیته در سالن مرحوم امیر سرلشگر سلیمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا برگزار گردید. در این جلسه موارد ذیل بررسی و به تصویب اعضاء حاضر در جلسه رسید

1- تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 97/05/15

2- تمدید ارسال اصل مقالات تا تاریخ 97/06/15

3- برگزاری نشست تخصصی هر کمیته در محورهای هشت گانه  در روز همایش