نشانی دبیرخانه همایش:

تهران، میدان حر ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ،

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه همایش ملی تعالی معنوی و فرهنگ دفاعی (با محوریت دعای 27 صحیفه سجادیه)

تلفن و دورنگار: ۶۶۴۱۱۱۲۰-۶۶۴۱۷۲۲۸

تلفن همراه: 09183145856


آدرس سایت : http://www.ccsu.ir


آدرس پست الکترونیکی: hamayeshdafoos@chmail.ir


Refresh Code