نشانی دبیرخانه همایش:

تهران، میدان حر ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ،

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی - نظامی

تلفن و دورنگار: ۶۶۴۱۱۱۲۰-۶۶۴۱۷۲۲۸

تلفن همراه:۰۹۱۸۳۱۴۵۸۵۶

آدرس سایت : http://www.ccsu.ir

Refresh Code