اهداف همایش ملی واکاوی تهدیدات نوپدید دفاعی - نظامی

- هم‌افزایی بین مراکز علمی در شناخت تهدیدهای نوپدید حوزه دفاعی-نظامی

- گفتمان سازی جهت شناخت ماهیت تهدیدهای نوپدید در حوزه دفاعی-نظامی

- بصیرت افزایی پیرامون درک بهتر فضای تهدیدهای نوپدید موثر بر حوزه دفاعی-نظامی

- ارتقای معرفت تهدید شناسی در سطح ملی و گفتمان سازی آن

- تولید دانش جدید و غنی سازی ادبیات مرتبط با تهدیدات نوپدید در حوزه دفاعی-نظامی