محور اول: چیستی و ارکان تهدیدهای نوپدید

- گفتمان‌ها و نظریه‌های تهدیدهای نوپدید

- کارگزاران و رانه‌های تهدیدهای نوپدید

-  اشکال، انواع و ابعاد تهدیدهای نوپدید

- شیوه فهم تهدیدهای نوپدید و روش‌های مقابله با آن

-  جامعه شناسی تهدیدهای نوپدید
-  مفهوم شناسی تهدید
-  اولویت شناسی تهدید
-  زمینه های بروز تهدید
-  تهدید شناسی هوشمند

محور دوم: تهدیدهای نوپدید در حوزه نظامی
- گروه‌های تکفیری تارشگری
-
 روابط رژیم‌های مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی
 - بکارگیری جنگ افزارهای ناشناخته
-
 قراردادها و ائتلاف های نظامی تهدیدهای منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای
-
 رقابت تسلیحاتی رقبای منطقه‌‌ای
-
 جنگ های ترکیبی، هویت محور، نیابتی، نرم و ....

محور سوم: تهدیدهای نوپدید در حوزه سایبر و جنگ الکترونیک
-  حملات سایبری
-
 تجارت سایبری
-
 فضای مجازی
-
 حاکمیت داده‌ها
-
 جنگ سایبری
-
 تروریسم سایبری
-
 جاسوسی سایبری
-
 جرائم سایبری
-
 هارپ و لیزر
محور چهارم: تهدیدهای نوپدید در حوزه فناوری
-  فناوری های همگرا
-
 نسل جدید هواپیما جنگی، پهپاد و ...
-
 ربات‌ها
-
 علوم و فناوری فضایی
-
 فناوری موشکی

محور پنجم: تهدیدهای نوپدید در حوزه سیاسی
-  فضای پسا برجام
-
 روابط سیاسی اعراب با رژیم صهیونیستی
-
 رقابت‌های جناحی و بحران‌های داخلی
-
 دیپلماسی دفاعی
-
 همگرایی دفاع و سیاست
محور ششم: تهدیدهای نوپدید در حوزه اقتصادی
-  همگرایی دفاع و اقتصاد
-
 اقتصاد دانش بنیان
-
 اقتصاد جهانی
-
 اقتصاد منطقه‌ای
-
 تهدیدات اقتصادی تحریم محور
-
 اقتصاد دفاعی
محور هفتم: تهدیدهای نوپدید در حوزه اجتماعی- فرهنگی
-  آسیب‌های فرهنگی
-
 فرهنگ و جوانان
-
 سرمایه اجتماعی
-
 سازمان‌های مردم نهاد
-
 فروپاشی نهاد خانواده
-
 نهادهای مدنی
-
 معیشت
-
 فرار مغزها
محور هشتم: تهدیدهای نوپدید در حوزه زیست محیطی
-  ریز گردها
-
 بلایای طبیعی
-
 تراریخته
-
 کمبود منابع طبیعی
-
 خشک شدن دریاچه‌ها
-
 جنگ نوین
-
 طب رزمی
-
 توسعه بیابان ها