محور اول : جهاد، نیایش و معنویت

 

- امدادهای غیبی در جهاد و  دفاع

 

- اخلاق و فرهنگ دفاعی

 

- سبک زندگی مجاهدان

 

- نیت در جهاد و مبارزه

 

- دفاع و دین

 

- دعا  و ذکر در جهاد و دفاع

 

- آینده پژوهی در جهاد و دفاع

 

محور دوم: فرماندهی  و مدیریت

 

- ویژگی‌های فرماندهان و مرزبانان

 

- اقتصاد دفاعی

 

- فناوری دفاعی

 

- پشتیبانی و آمادرسانی رزمندگان

 

-  بهداشت و درمان

 

- کرامت و منزلت اجتماعی رزمندگان

 

- مدیریت جهادی

 

محور سوم: فرهنگ دفاعی و آموزش

 

- آموزش و تعلیمات رزمندگان

 

- آداب مرزبانی

 

-  فرهنگ مرابطه و مرزبانی

 

- آمادگی رزمی

 

- فرهنگ جهادی

 

محور چهارم:  جنگ نرم و علوم شناختی

 

- دشمن شناسی

 

- بینش و بصیرت رزمندگان

 

- مبانی نظری هنر جهاد و جنگ دفاعی

 

- شعار و رجز در جنگ

 

- تبلیغات در جهاد و دفاع

 

- عملیات روانی در جهاد و دفاع

 

- علوم شناختی در جهاد و  دفاع

 

محور پنجم: امنیت مرزها

 

- تحکیم و تقویت مرزهای بلاد اسلامی

 

- ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی کشورهای اسلامی

 

- امنیت مرزها و اقتصاد

 

- امنیت مرزها و دفاع فرامنطقه ای