شناسایی تهدیدات سایبری وتبیین راهبردهای کنترل تهدید در حوزه پدافند غیرعامل با استفاده از ماتریس تحلیلی SWOT
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1421 K)
نویسندگان
دافوس آجا
چکیده
دفاع غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح‌هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی‌المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکا صورت‌گیرد چنین اقداماتی از یک سو توان دفاعی را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای را کاهش می‌دهد، لذا نخستین گام در مقابله با هر پدیده‌ای، شناخت آن پدیده و سپس طراحی راه کارهای مقابله با آن است که از پدافند غیرعامل به عنوان یک شیوه غیر نظامی برای مقابله با تهدیدات و بحران‌های شکل گرفته استفاده می‌شود. در این مقاله ابتدا به بررسی مسائل حیاتی که در حوزه فضای سایبری برای کشور به عنوان یک تهدید شناخته شده است می‌پردازیم، سپس با استفاده از ماتریس SWOT عوامل داخلی و عوامل محیطی موضوع را مورد تحلیل قرار داده و راهبردهای کنترل تهدید در حوزه پدافند غیرعامل ارائه می‌شود. این پژوهش به روش آمیخته (روش توصیفی- تحلیلی) انجام گردیده و از نوع توسعه‌ای کاربردی می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که برای توانمندسازی سازما‌ن‌ها جهت مقابله با تهدیدات سایبری، بایستی به راهبردهای ارائه شده این پژوهش در حوزه پدافند غیرعامل برای پیاده‌سازی امنیت توجه نمایند.
کلیدواژه ها