تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (336 K)
نویسندگان
1دانشگاه ساری
2مدرس دانشگاه فرهنگیان ساری
چکیده
فضای مجازی یا فضای دوم، به عنوان واقعیت مجازی یکپارچه، از ویژگی‌هایی مانند بی‌مکانی، فرازمانی، صنعتی محض بودن، محدود نبودن به قوانین دولت ـ ملت‌ها، معرفت‌شناسی تغییر شکل یافته فرانوگرا و قابلیت دسترسی همزمان به فضاهای فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی برخوردار است. این فضا محیطی را فراهم آورده‌اند که کاربران، فارغ از ابعاد جغرافیایی، جمعیتی، جنسیت و ایدئولوژی‌های متفاوت، با دیگران، احساس خودی بودن، صمیمیت، امنیت و حفاظت می‌کنند و به فعالیت می‌پردازند.از جمله ویژگی های بارز امنیت ملی در جهان معاصر،تحوا ابعاد و ماهیت آن ایت که با سرعت زیاد و چشمگیری در حال وقوع است. از این منظر تحولات رخ داده در حوزه فضای مجازی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوزه های برخوردار است. ماهیت فضای مجازی و محیط امنیتی و راهبردی متاثر از آن به گونه است که در کنار فرست های فراوان،قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته و الزامات خاص خود را در حوزه امنیت ملی طلب می کند.از این رو نگارنده در این مقاله در راستای پاسخ به سوال تحقیق که عبارت است از " فضای مجازی چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد ؟ " با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد تحلیل تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برآمده است.
یافته های تحقیق حاکی از آن است فضای مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار است که این مسئله خود در قالب اقدامات مخل امنیت و برانداز، گسترش نابسامانی های اجتماعی شکاف بین اقلیت های قومی،مذهبی،زبانی و... نمایان می گردد.
کلیدواژه ها