بررسی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی قومی-مذهبی منطقه‌ی جنوب شرق کشور به منظور ایفای نقش مهم ایران در گذر از پیچ تاریخی بزرگ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (688 K)
نویسندگان
استاد دانشگاه
چکیده
درک حقایق جغرافیا و توجه به ظرفیت های انسانی و طبیعی محیط جغرافیایی بسیار حائز اهمیت است. منطقه جنوب شرق ایران، سواحل مکران با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی یکی از نقاط کلیدی در دریای عمان می باشد و به عنوان پاشنه آشیل توسعه کشورهای محصور در خشکی (آسیای میانه – روسیه و افغانستان) می‌باشد. تصور اقوام جدای از حوزه جغرافیایی و محل استقرارشان تصوری باطل است. اقوام یک سلسله امتیازات و پتانسیل های جدید برای کشور فراهم می‌کنند. اقوام به خودی خود تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه هنگامی منبع تهدید و خطر می‌شوند که مولفه‌های ساختاری و کارکردی دیگری در کشور ایجاد شود که ناظر بر توزیع و توسعه ناعادلانه منابع در کشور باشد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا توسعه سواحل مکران با توجه به ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه جنوب شرق کشور تا چه اندازه ایدر همگرایی قومی و مذهبی تاثیرگذار می باشد؟ هدف از انجام این پژوهش، تبیین ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه سواحل جنوب شرق و همچنین دلیل عقب ماندگی این منطقه است و در نهایت راهکارهای برون رفت از این تنگنا نیل به توسعه پایدار ارائه خواهد شد. این پژوهش از روش سوات (SWOT) استفاده شده است، نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه سواحل مکران در ایجاد همگرایی قومی و مذهبی تاثیرگذار می‌باشد و کلید توسعه امنیت پایدار در منطقه و در نهایت در کشور خواهد بود.
کلیدواژه ها