مطالعه اثرات ریزگردها بر تهدیدهای نوپدید
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (423 K)
نویسندگان
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
چکیده
بررسی‌های صورت گرفته بر روی روند گرد و غبار در ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در کنار عوامل طبیعی به وجود آورنده توده گرد و غبار، فاکتورهای غیر طبیعی نیز در بروز این پدیده مخاطره آمیز و پایداری و تداوم طولانی آن دخیل هستند. وجود مناطقی با پوشش گیاهی تنک و بارندگی کم از مشخصه‌های اصلی سرزمین‌های واقع در عرض‌های پائین جغرافیایی است که موجب ایجاد شرایط آب و هوای بسیار گرم و خشک در این مناطق و پیدایش بادهای موسمی در فصول گرم سال می‌شود. این بادها که در اثر اختلاف فشار و اختلاف شدید دمای شب و روز مناطق بیابانی و صحراها به وجود می-آیند، می‌توانند ذرات حاصل از فرسایش بادی خاک را از سطح زمین بلند کرده و به حالت معلق در آوردند. تأثیر جریان‌های هوایی موجب می‌شود تا این ذرات معلق در هوا به حرکت درآمده و طوفان‌های شن و گرد و غبار در اینگونه مناطق ایجاد گردد و تاثیراتی بر روی امنیت، سلامت و محیط زیست بگذارد. در این مقاله، ابتدا به بررسی ریز گردهایی که امروزه در غرب کشور با آنها مواجه هسـتیم، پرداختـه شده است، و سپس به چالشها و مشکلات ایجاد شده‌ی حاصل، که امروزه از آن، خود به عنوان یک معضل زیست محیطی در کشور یاد شده است پرداخته شده است و راهکارهایی در خصوص کنترل این پدیده داده شده است.
کلیدواژه ها