پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت بر مدیریت امنیت ملی کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (103 K)
نویسندگان
1تهرات.اتوبان شهید بابایی. دانشگاه جامع امام حسین.ع.
2تهران. اتوبان شهید بابایی. دانشگاه جامع امام حسین.ع. دانشکده مطالعات بین الملل.
3دانشگاه امام حسین.ع.
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، بررسی پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت بر امنیت ملی(نظامی و اجتماعی)، ، در ایران است. تمرکز مقاله در سه حوزه یعنی بررسی ساختار جمعیتی کشور در دهه‌های گذشته، مقایسه گذار سنی جمعیت ایران و چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین بررسی سیاست‌های تشویقی در این کشورهاست. داده‌ها عموماٌ از نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ایران، برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط سازمان‌های مختلف از جمله مرکز آمار و بخش جمعیت سازمان ملل متحد در زمینه‌ی رشد و تغییرات جمعیت اقتباس شده است. بر پایه ای این بررسی، ایران در دهه گذشته(1380) با کاهش رشد جمعیت و نرخ رشد جایگزین مواجه است و همچنین با بررسی سناریوهای سازمان ملل متحد در مورد جمعیت ایران، بر اساس پیش بینی سناریوی حد متوسط بخش جمعیت سازمان ملل متحد(2009) پنجره جمعیتی از سال 1384 تقریباٌ به مدت چهار دهه به روی جمعیت ایران باز خواهد ماند فلذا با توجه به پنجره‌ی جمعیتی، در صورت عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح احتمال تبدیل شدن این فرصت به یک تهدید برای امنیت ملی کشور وجود دارد.بنابراین، در این مقاله ضمن سر لوحه قرار دادن ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیتی مقام معظم رهبری و بازنگری در سیاست‌های جمعیتی کشور، سعی شده است سیاست‌های جامعی برای استفاده بهینه از این فرصت به منظور کنترل پیامدهای کاهش رشد جمعیت در برخی ابعاد امنیت ملی، و در نهایت آمادگی برای رویارویی با پیامدهای گریز ناپذیر گذار در ساختار سنی و سالخوردگی جمعیت ارائه گردد.
کلیدواژه ها