زمینه های بروز تهدیدهای نوپدید از منظر فرماندهی معظم کل قوا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (298 K)
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
آنچه مسلم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت حقیقی خود با طیف وسیعی از تهدید‌های نوپدید و ناامن کنندۀ دشمنان داخلی و خارجی در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای، تبلیغاتی و غیره مواجه است و دشمن در جهت رسیدن به اهداف خود، ضمن بهره‌برداری از فناوری‌های روز و پیشرفته، هر ساله هزینه‌های هنگفتی را به این امر اختصاص می‌دهد. بنابراین در این فضای به شدت تغییر پذیر و نامطمئن، بررسی زمینه‌های بروز تهدید‌های نوپدید از منظر فرماندهی معظم کل قوا یک ضرورت حتمی است و اهمیتی ضرورتی دوچندان می‌یابد. ‌لذا پژوهش حاضر که به بررسی موضوع فوق می‌پردازد، برمبنای هدف از نوع اکتشافی بوده و بر مبنای نتایج از نوع کاربردی و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کیفی است و برای گردآوری اطلاعات از روش «‌از روش اسنادی‌» استفاده شده است. برابر نتایج بدست آمده زمینه‌های بروز تهدید‌های نوپدید اعم از حوزه‌های نظامی، از منظر فرماندهی معظم کل ناشی از عملکرد دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌دانند که در فرمایشات ایشان به دشمنان خارجی با انواع و اقسام شیوه عملکرد و همچنین دشمنان داخلی و عوامل نفوذی، فتنه گر و قانون شکن اشاره شده است که برابر اوامر ایشان این دشمنان گاهی به صورت سخت زمینه‌های بروز تهدید‌های نوپدید را فراهم می‌آورند و و اکثر مواقع بصورت نرم و نفوذی عمل کنند.
کلیدواژه ها