نقش جنگ سایبری و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در بازدارندگی سایبری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (921 K)
نویسندگان
1تهران دانشگاه هوایی شهید ستاری. دانشکده مدیریت
2پژوهشگر
3هیئت علمی
چکیده
آسیب و تهدید دو اعتبار از یک پدیده است. یکی اعتبار بالقوه و دیگری اعتبار بالفعل، به‌طوری‌که فرد و جامعه به‌صورت نسبی در آرامش بسر می‌برند. با تغییر ماهیت آسیب به تهدید محیط صبغه و رنگ امنیتی به خود می‌گیرد و بازیگران را وامی‌دارد تا کنش‌ها و واکنش‌هایی را از خود ظاهر ساخته و به‌تناسب ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بکار گیرند.امروزه کشورهای در حال تخاصم بیش از آن‌که به حمله نظامی علیه یکدیگر دست بزنند، تلاش می‌کنند تا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تروریسم به تهدید طرف مقابل بپردازند؛ چه آن‌که این حوزه‌ها دارای هزینه‌های مستقیم کمتری بوده و در بلندمدت تأثیر بیشتری می‌گذارد. همه ابعاد یادشده در حوزه جنگ سایبری است. بنابراین با عصری نوین مواجهیم که پررنگ شدن روزافزون تکنولوژی‌های سایبری در پارادایم برتری نظامی در آن مشهود است. نفوذ زیرساخت‌های سایبری در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی به حدی است که امروزه جنگ سایبری به علت توان درگیر کردن زیرساخت‌های حیاتی کشور، اهمیت دوچندانی یافته است. با توجه به مسائلی از قبیل عدم قطعیت در شناسایی مهاجم سایبری، حساسیت‌های ویژه‌ی نمایش توانایی‌های سایبری کشور و ابهام در شناسایی زمان دقیق و گستره تهاجم سایبری و لزوم پاسخ‌دهی سریع و آنی به حملات سایبری؛ بازدارندگی سایبری به یک چالش مهم برای کشور تبدیل‌شده است. بر این اساس، هدف از این تحقیق بررسی نقش جنگ سایبری و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در بازدارندگی سایبری است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. مطالعه مبانی نظری تحقیق نشان داد مقابله‌به‌مثل، آسیب‌ناپذیری، انعطاف‌پذیری، نامریی شدن وابستگی متقابل راهبردهایی هستند که می‌توانند مولفه های تاثیر گذار جنگ سایبری باشند.
کلیدواژه ها