بررسی جنگ الکترونیک شبکه محور به عنوان تهدیدی نوپدید در حوزه جنگ الکترونیک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (295 K)
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
جنگ الکترونیک به عملی گفته می‌شود که در جهت کشف، متوقف نمودن و خنثی کردن ابزار‌های الکترونیکی، مخابراتی، راداری و سیستم‌های الکترو‌اپتیکی دشمن صورت می‌گیرد و شبکه محور بودن، بر روی توان رزمی حاصل از ارتباطات کارآمد و شبکه شدن تمام عناصر و تجهیزات حاضر در صحنه نبرد تاکید دارد و جنگ ترکیبی در واقع ترکیبی از ابزارهای متعارف، نامنظم و نامتقارن است که دارای رویکردهای گوناگونی است لذا توجه به مقوله حنگ الکترونیک شبکه محور به عنوان به عنوان تهدیدی نوپدید در حوزه جنگ الکترونیک حائز اهمیت فراوانی بوده و به عنوان یکی از راهکارهای اقتدارآفرین، در عرصۀ دفاع بیش از پیش در کانون توجه قرار دارد. پژوهش مذکور از زمرۀ تحقیقات کیفی بوده که از نظر هدف کاربردی است. برای گرد-آوری اطلاعات، از روش «کتابخانه‌ای» استفاده شده است و سعی شده تا مبانی لازم جهت تبیین موضوع مطرح شده از همین منابع استخراج شود. نتایج بیانگر آن است که جنگ الکترونیک شبکه محور محدودۀ بسیار وسیعی از فناوری‌های مختلف ارتباطی، اطلاعاتی و دفاعی را در برگرفته و ابعاد گسترده‌ای دارد. آنچه مسلم است امروزه شبکه‌ای گسترده از ایستگاه‌های استراق سمع الکترونیکی در دریا، زمین و هوا، نه تنها کل طیف فرکانس امواج را زیر نظر دارند بلکه از طریق اختلال به روش-های گوناگون، تبادل اطلاعات طرف مقابل را مختل می‌سازند. از این رو ضروری است در زمینه این فناوری به روز بوده تا از غافلگیری و نهایتاً شکست مصون ماند
کلیدواژه ها