جنگ سایبری و ضرورت سربازگیری با رهنمود از اندیشه‌ی مقام معظم رهبری در این عرصه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (185 K)
نویسندگان
1تهران. اتوبان شهید بابایی. دانشگاه جامع امام حسین.ع. دانشکده مطالعات بین الملل.
2پژوهشگر مرکز امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین.ع
3پژوهشگر
چکیده
فضای سایبر محیطی بسیار حساس و حساسیت برانگیز است که با ویژگی‌های خاص خود تمایزات بنیادینی با فضای ملموس واقعی دارد، با عنایت به همین پیچیدگی‌ها و تمایزات، جنگ سایبری نیز یکی از خطرناک‌ترین نوع جنگ و درگیری می‌باشد و به علت وجود چنین ویژگی‌های خاصی است که اکثر امور بشری از جمله جنگ، به این فضای نوین راه یافته‌اند؛ کشور ایران نیز تاکنون بارها در تیررس این نوع تهاجم‌ها قرار گرفته است که نمونه‌ی بارز آن حملات سایبری موسوم به ویروس استاکس نت به تاسیسات هسته‌ای نطنز می‌باشد. با در نظر گرفتن این مساله، از آن‌جا که اصلی‌ترین هدف سربازگیری در هر جامعه‌ای آموزش برای جنگ و موقعیت‌های جنگی می‌باشد، از سویی دیگر نظر به بیانات حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری که جنگ سایبری و جنگ نرم را بسیار حساس و خطیر برمی‌شمارند، باید به آموزش سربازهایی در این زمینه اقدام گردد. پژوهش حاضر در پی آن است که با مطرح نمودن کم و کیف جنگ سایبری و ویژگی‌های آن، ضرورت سربازگیری در این عرصه را تبیین نماید. بنابراین این پژوهش که به روش کتابخانه ای نگارش شده است، با یک آینده پژوهی حساب شده، در راستای کیفی‌سازی خدمت نظام وظیفه در ایران بوده و پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه می‌نماید.
کلیدواژه ها