بررسی روابط سیاسی عربستان و اسرائیل از گذشته تا حال از اعتراف تا واقعیت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1355 K)
نویسندگان
1m.khanjani10@yahoo.com
2ایران- تهران- دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش
چکیده
چکیده:
این مقاله به تاریخ شکل‌گیری نظام سیاسی در کشورهای عربستان و اسرائیل بعد از فروپاشی حکومت عثمانی و تاثیرات ایدئولوژی صهیونیزم و وهابیت بر تشکیل این کشورها می‌پردازد. نظام‌های سیاسی که با ظاهری متفاوت ولی راهی یکسان و ثابت به دنبال استقرار حکومت ضد اسلام مهدوی در منطقه غرب آسیا و مهد تمدن وحیانی است. سوالی که بررسی شده است این است ریشه‌ها و عوامل تشکیل این دو واحد سیاسی در منطقه مهد تمدن وحیانی کدامند و اساساً چه رازی در روابط سیاسی این دو حکومت نهفته است. فرضیه این مقاله این‌گونه مطرح شده که نزدیکی روابط سیاسی دولت عربستان به‌عنوان یک کشور اسلامی و رژیم اشغال‌گر صهیونیستی به‌عنوان یک دولت جعلی با ماهیتی خشن و اشغال‌گر به علت یکی بودن مبدأ و سرچشمه هر دو دولت است.
تحقیق حاضر به بررسی روابط سیاسی عربستان و اسرائیل از گذشته تا حال از اعتراف تا واقعیت پرداخته و هدف این تحقیق به تبیین عوامل مؤثر در شکل‌گیری دو رژیم در منطقه می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و تاریخی و ابزارجمع‌آوری ا‌طّلاعات در این تحقیق موارد مندرج در ا‌سناد و مدارک معتبر علمی و تاریخی در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد. محققین از طریق مطالعات کتابخانه‌ای اطلاعات لازم را اخذ و مورد استفاده قرار داده‌اند. سپس با توزیع پرسشنامه در بین جامعه نمونه مطلّع در مورد تحقیق نظریات آنان را کسب و از طریق طیف لیکرت آن را تجزیه و تحلیل و به نتایج مفیدی دست یافته‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد. با توجه به اعترافات مقامات سعودی، اسرائیلی و استکباری می‌توان نتیجه گرفت حامی هر دو دولت یک تفکر ضد اسلام مهدوی است که با برنامه‌‌ریزی بلند مدّت و سرمایه‌گذاری سنگین بنیان هر دو دولت را بنا نهاده و به عنوان ابزاری جهت سوق دادن جهان اسلام و غیر اسلام به سوی مقاصد پلیدشان از آن استفاده می‌کنند. با بر پایی موج بیداری اسلامی در جهان اسلام و برملا شدن توطئه‌های هر دو دولت و شکست نقشه‌های شوم صاحبان واقعی تفکر ضد اسلام مهدوی نزدیکی روابط سیاسی آنها روزبه‌روز بر همگان آشکارتر می‌شود.
کلیدواژه ها