بیوتروریسم و جنگ افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز: یک مطالعه مروری کلاسیک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (193 K)
نویسندگان
1اصفهان
2گروه امداد و بهداشت رزمی و جنگ نوین دانشکده مهندسی رزمی اصفهان ایران
3گروه بهداری رزمی جنگ نوین
چکیده
بیوتروریسم، به هر گونه اقدام وحشتزا و آسیبرسان گفته میشود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیداً
بیماریزا شامل انواعی از میکروارگانیسمها و یا سموم بیولوژیک، انجام پذیرد. با تهدیدات فزاینده تروریسم، لازم است که خطر مواجه
با انواع میکروارگانیسمها بهعنوان یک ابزار قدرتمند تهاجم و تهدید، جدی گرفته شود. این مقاله، به توضیح مفهوم جنگافزارهای
بیولوژیک و روند توسعه تاریخی آن، با تأکید بر تلاشها برای کنترل تکثیر این نوع تسلیحات در طول زمان میپردازد.
اثرات بالقوه بیماریهای مسری بر روی مردم و نیروهای نظامی، از 600 سال قبل از میلاد شناخته شده بود. استفاده از قربانیان
طاعون بهعنوان سلاح در جنگهای قرون وسطی و توسعه آبله بر ضد بومیان در آغاز کشف قاره آمریکا، توسعه جنگافزارهای
بیولوژیکی در جریان جنگ جهانی اول، دوم و دوران جنگ سرد و حتی در آغاز هزاره سوم، همگی نشان از اهمیت استراتژیک قدرت
بازدارندگی میکروارگانیسمهای بیماریزا برای برتریجویی بعضی دولتها و فرقهها داشته و دارد. تلاشهای تاریخی در استفاده از
بیماریهای عفونی بهعنوان جنگافزار بیولوژیکی، نشان میدهد که تمایز بین رخ داد طبیعی اپیدمی یک بیماری عفونی و وقوع آن
در نتیجه یک حمله بیولوژیکی عمدی، بسیار مشکل است. همین ویژگی، بهکارگیری آن را برای اهداف برتریجویی میسر ساخته
است. توافقات بینالمللی برای کنترل توسعه جنگافزارهای بیولوژیک همچون پروتوکل 1925 ژنو و کنوانسیون منع توسعه، تولید و
ذخیرهسازی تسلیحات باکتریولوژیک و توکسینی نیز نتوانسته است به کنترل توسعه و بهکارگیری جنگافزارهای بیولوژیک منجر
گردد. مقاله حاضر از نوع مروری سنتی است و هدف از آن، افزایش آگاهی مردم بهویژه دستاندرکاران امور پزشکی و مسؤولین کشور
میباشد.
کلیدواژه ها