نقش مهندسی اجتماعی در جمع آوری اطلاعات زیرساخت های حیاتی و تأثیر آن در جنگ های نوین
نویسندگان
md135714@gmail.com
چکیده
چکیده
انگیزه جنگ به قدمت زمان است که در آن حکومت‌ها و ملت‌ها بر پایه قدرت،منافع، میهن پرستی، و یا حفاظت از مردم، ایدئولوژی و یا کشور خود، به جنگ با یکدیگر می پردازند. جنگ های سنتی بر کنترل منابع محدودی تمرکز داشتند، اما امروزه قدرت شبکه توسط منابع محدود سنجیده نمی شود، بلکه با توجه به قدرت تأثیرگذاری، تأثیرپذیری و اطلاعات سنجیده می شود. شبکه های زیرساخت حیاتی امروزی، جزو اهداف کلیدی برای حملات سایبری محسوب می شوند ما اخبار زیادی را در زمینه آسیب پذیری های سیستم های scada می شنویم و این سیستم ها به بخشی از گفتکوها در زمینه امنیت ملی تبدیل شده اند. از همه مهم تر، اغلب سیستم های کنترل و فرماندهی امروزی، همچنین سیستم های تسلیحاتی به شبکه اطلاعات جهانی متصل هستند و یا تراشه هایی کامپیوتری تعبیه شده در درون خود دارند. حتی اگر ما از شبکه های خود محافظت کنیم، باز هم با مسئله مهندسی اجتماعی مواجه خواهیم بود که از طریق به کارگیری کاربران ما، سعی می کنند تا به زیرساخت های امنیتی شبکه حمله کنند . خطر مهندسی اجتماعی همواره در حال افزایش است. مهندسی اجتماعی با مسئله دیگری گره خورده و آن این است: کاربرانی که از دستگاههای سیار استفاده می کنند و با استفاده از آنها به شبکه های سازمانی متصل می شوند هم کار خود و هم زندگی شخصی خود را مدیریت کنند. امروزه مردم لپ تاپ، تلفن هوشمند و تب لت دارند و بدون فکرکردن درباره امنیتشان از آن ها استفاده می کنند. آن ها برنامه هایی را برای این دستگاههای خود دانلود می کنند و اصلا توجهی به میزان امنیت و اعتبار این برنامه ها نمی کنند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه‌ای، ضمن تبیین مفاهیم مهندسی اجتماعی، فضای سایبری و جنگ های پسامدرن، به معرفی روش های مهندسی اجتماعی سایبری در دست یابی به اطلاعات زیرساخت های حیاتی کشور هدف و تأثیر آن در جنگ های آینده پرداخته و به عنوان مثالی کاربردی، مهندسی اجتماعی نهفته در شبکه اجتماعی تلگرام را توصیف می نماید.
در نهایت در پی اثبات این فرضیه است که بهترین راه حفاظت از زیرساخت های حیاتی ضمن انجام اقدامات امنیتی و حفاظتی، انجام آموزش‌های لازم توأم با تمرین مداوم به کاربران است.واژگان کلیدی: فضای سایبری، جنگ سایبری، مهندسی اجتماعی، شبکه اجتماعی تلگرام
کلیدواژه ها